Амийн үг чуулган холбоонд бүртгүүлсэнд баярлалаа.
Энэ нь Амийн үг чуулганы итгэгчид цаг ба орон зайг үл хамааран бие биендээ мэдээлэл солилцож нөхөрлөх үүднээс бэлтгэгдсэн юм. Бүртгэлд хязгаар бий бөгөөд дараах гурван үе шаттай.
Танилцуулгын и-мэйл илгээх
Илгээх
Заавал хэрэглэж буй и-мэйл хаягаар бүртгэл явагдана. И-мэйл хаягаа оруулж "илгээх" товчлуурыг дарвал баталгаажуулах и-мэйл илгээгдэнэ. Хүлээн авах и-мэйл доторх "дараагийн шат руу шилжих" гэсэн хэсгийг дарвал дараагийн шат руу шилжинэ.
И-мэйл хаяг баталгаажуулах
Хувийн мэдээлэл оруулах
Итгэгчийн баталгаа